Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Συμμετοχή του Νομάρχη Πιερίας στην Ειδική Επιτροπή της Επιτροπής των Περιφερειών για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Προσωρινής Επιτροπής της Επιτροπής των Περιφερειών για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες στις 29 Οκτωβρίου 2010, συμμετέχει ο Νομάρχης Πιερίας και πρόεδρος της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» ΝΑΤ της ΕτΠ Γιώργος Παπαστεργίου.


Πρόκειται για μια σημαντική Επιτροπή που έχει συστήσει η Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς τα μέλη της θα γνωμοδοτήσουν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δομή του νέου προϋπολογισμού της Ε.Ε., ενώ ο κ. Παπαστεργίου έκανε παρέμβαση εκ μέρους της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι», ζητώντας να αυξηθούν τα κονδύλια που θα διατεθούν για την γεωργικά ανάπτυξη, την αλιεία και την υγεία.

Εξάλλου, σε επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο της Επιτροπής κυρία Flo Clucas ο κ. Παπαστεργίου, ως πρόεδρος της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» ΝΑΤ, υπογραμμίζει τις θέσεις της Επιτροπής για τη δομή του προϋπολογισμού της Ε.Ε. που θα έπρεπε να εκχωρηθεί μετά το 2013 στη γεωργική πολιτική, τη θαλάσσια πολιτική και την πολιτική υγείας.

Ο κ. Παπαστεργίου τονίζει μεταξύ άλλων τη σημασία της οικονομικής στήριξης της γεωργίας στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιτευχθεί ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως ζητά την ενίσχυση των μέτρων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, με ταυτόχρονη την προώθηση κοινοτικών προγραμμάτων όπως το LEADER. Επιπλέον, ο Νομάρχης αναφέρει ότι η Επιτροπή ΝΑΤ θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα έπρεπε να αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μείωση των ανισοτήτων εντός της Ευρώπης στον τομέα της υγείας για να διασφαλιστεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων ως προς την υγεία.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης αναφέρει χαρακτηριστικά:

Προς: Κυρία Flo Clucas

Πρόεδρο της ειδικής προσωρινής επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Επιτροπή των Περιφερειών

Rue Belliard/Belliardstraat 101

B-1040 Bruxelles/BrusselΚυρία Πρόεδρε, αγαπητή συνάδελφε,

«Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα, να σας ευχαριστήσω που καλέσατε τα μέλη της επιτροπής NAT να συμμετάσχουν στον προβληματισμό που αναπτύσσει η ειδική επιτροπή για τον προϋπολογισμό, της οποίας έχετε αναλάβει την προεδρία.

Η τελευταία συνεδρίασή μας της 14ης Οκτωβρίου στη Μάλτα, στάθηκε η ευκαιρία για έναν απολογισμό των θέσεων της Επιτροπής μας όσον αφορά το μερίδιο και τη δομή του προϋπολογισμού που θα έπρεπε να εκχωρηθεί μετά το 2013 στη γεωργική πολιτική, τη θαλάσσια πολιτική και την πολιτική υγείας.

Η επιτροπή μας φρονεί ότι μόνο μία κοινή γεωργική πολιτική που θα τεθεί σε νέες βάσεις, σύμφωνα με σαφείς προσανατολισμούς και με μακροπρόθεσμη προοπτική, και η οποία θα διαθέτει τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα θα αποδειχθεί ικανή να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευκαιρία να ανταποκριθεί στις μείζονες προκλήσεις που διαγράφονται στον ορίζοντα και να συμβάλει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η μετά το 2013 Κοινή Γεωργική Πολιτική οφείλει να εξεύρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη που προσφέρει στην απασχόληση, αφενός, και στη διατήρηση της σημαντικής θέσης της γεωργίας στα ευάλωτα εδάφη, αφετέρου. Πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ αγροτικών περιοχών γεννά ανησυχίες για τη συνοχή της ΕΕ 27. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο του προϋπολογισμού που αφιερώνεται σήμερα στην αγροτική ανάπτυξη είναι ισχνότατο, η δε εδαφική της διάσταση έχει αποδυναμωθεί. Θα πρέπει λοιπόν, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, να ενισχυθούν τα μέτρα υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης υπό την ευρεία έννοια, ιδίως δε να προωθηθούν πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα LEADER.

Ακόμη, είναι αναγκαία η καλύτερη διάρθρωση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, αφενός, με την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής, αφετέρου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα των ιδίας φύσεως παρεμβάσεων σε έναν και τον αυτό τόπο και να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Τα μέλη της επιτροπής NAT επαναλαμβάνουν το αίτημα της ΕτΠ να εξεταστούν οι δυνατότητες αναθεώρησης των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου απλουστευμένου συστήματος που θα συγκεντρώνει όλα τα θαλάσσια ζητήματα σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο για της παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Γενικότερα, η επιτροπή NAT πιστεύει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα έπρεπε να αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μείωση των ανισοτήτων εντός της Ευρώπης στον τομέα της υγείας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων ως προς την υγεία, η ΕτΠ συνιστά τη χρήση «δεικτών υγείας».

Τέλος, τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κριτηρίων και μηχανισμών κατανομής και χρήσης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και οι ανάγκες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών».

Με εξαιρετική εκτίμηση

Γεώργιος Παπαστεργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: