Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Διαγωνισμοί για πυροσβέστες πενταετούς θητείας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εποχικών Πυροσβεστών καθώς και πενταετούς θητείας θα εκδώσει σύντομα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο νομοσχέδιο «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας - Θέματα Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» προβλέπεται η σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, συνιστώνται, αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης ως πυροσβέστες πενταετούς θητείας μπορούν να προσλαμβάνονται όσοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και είναι:
-Εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010
-Εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007 και
-Το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που προσελήφθη για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας. Το ανώτατο όριο ηλικίας γι’ αυτή την κατηγορία αυξάνεται στο 49ο έτος, ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος ούτε υποβολή σε αθλητικές ή ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Κριτήρια πρόσληψης για όλους τους υποψηφίους αποτελούν ο βαθμός του τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ο χρόνος προϋπηρεσίας εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού κ.ά.
Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται από το υπουργείο προστασίας του Πολίτη, ενώ για την πρόσληψη του προσωπικού συγκροτείται τριμελής επιτροπή που καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων τους.
Η ανανέωση της θητείας τους γίνεται μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας και εφόσον κριθούν ικανοί από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά τον χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν -αντί της ανανέωσης της θητείας τους- ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του Πυροσβέστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: